اطلاعيه شماره 6)فراخوان شناسايي داوطلبين خدمت در بيمارستان آموزشي درماني نهم دي (مرکز خدمات حاد تنفسي)

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ۰۹:۰۲ | تعداد بازدید: 1968

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تربت حيدريه در نظر دارد نسبت به شناسايي داوطلبين خدمت در بيمارستان آموزشي و درماني نهم دي (مرکز خدمات حاد تنفسي) در رشته هاي پرستاري و هوشبري اقدام و در صورت نياز به خدمات آنان نسبت به انعقاد قرارداد موقت بصورت 89 روزه اقدام نمايند. اين فراخوان صرفاً جهت شناسايي داوطلبين در رشته هاي مورد اشاره مي باشد و هيچگونه تعهدي را براي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني تربت حيدريه بمنظور جذب و استخدام متقاضيان ايجاد نمي نمايد .جهت دریافت اطلاعات به آدرس http://employment.thums.ac.ir/ مراجعه نمایید.

نوع اطلاعیه
اطلاعیه