اطلاعیه تشکیل تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱۲:۵۲ | تعداد بازدید: 194

اولین مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه )در شرف تأسیس( در روز دوشنبه مورخه 15 مهرماه 98 ساعت 17 در محل سالن اجتماعات ابن سینا واقع در خیابان رازی برگزار می شود. از کلیه داوطلبان عضویت دعوت می شود با در دست داشتن ورقه ورود به جلسه جهت أخذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهم رسانند.

اعضاء می توانند حق رأی و حضور خود در مجمع عمومی را به موجب وکالت نامه کتبی به عضو دیگر یا غیر عضو واگذار نمایند. در این صورت هر عضو علاوه بر رأی خود حداکثر سه رأی با وکالت و غیر عضو فقط یک رأی وکالتی می تواند داشته باشد. جهت أخذ ورقه ورود به جلسه مجمع و اعطای وکالت: عضو باید به همراه نماینده خود با همراه داشتن مدارک شناسایی معتبر در ساعت اداری از تاریخ 12 لغایت 20 شهریورماه 98 به نشانی بلوار قرنی- قرنی یک- ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه )اداره امور حقوقی دانشگاه( مراجعه نمایند.

*ضمناً داوطلبان عضویت در هیأت مدیره یا بازرسی  موظف است ظرف 7 روز از تاریخ صدور دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی عادی مدارک مربوط را به هیأت مؤسس )مستقر در اداره امور حقوقی دانشگاه(تحویل نمایند*.

دستور جلسه: 

  1. گزارش هیأت مؤسس در مورد ارزیابی آورده های غیر نقدی و اتخاذ تصمیم در مورد آنها
  2. بررسی و تصویب اساسنامه
  3. انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره وفق اساسنامه تصویبی
  4. انتخاب اعضای اصلی و علی البدل بازرسی- هیأت بازرسی وفق اساسنامه تصویبی
  5. تعیین روزنامه کثیر الانتشار )اصلی و علی البدل( برای درج آگهی ها و تصمیمات تعاونی
  6. دادن مأموریت به اعضای هیأت مدیره جهت ثبت تعاونی

نکته مهم : افرادی که داوطلب تصدی سمت هیأت مدیره و بازرسین تعاونی می باشند می بایست برابر ضوابط مربوطه ضمن تکمیل فرم پیوست نسبت به تحویل آن حداکثر تاروز چهارشنبه 20 شهریورماه 98 به امور حقوقی دانشگاه اقدام نمایند

 

فرم های مورد نیاز :

اطلاعیه ها

سالمندی سالم
چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹  


تروما
چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹