شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷

نماینده نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه با صدور پیامی ملت قهرمان ایران را به حضور پرشور در راهپمایی سیزدهم بان ماه دعوت…