لطفا توجه نمایید که:
- پیش شماره شهرستان تربت حیدریه 051 می باشد
- لطفا به انتهای پست الکترونیکی thums.ac.ir@ اضافه نمایید

سمت بخش نام خانوادگی تلفن مستقیم تلفن داخلی فکس
ریاست دانشگاه حوزه ریاست دکتر سعید رضا قنبری زاده 52226010 52228021
معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت توسعه و مدیریت منابع غلامعباس نوری 52228025 52245762
معاون آموزشی و پژوهشی معاونت آموزشی پژوهشی دکتر حسن اژدری زرمهری 52226114
معاون دانشجویی و فرهنگی معاونت دانشجویی فرهنگی الهه ارمی 52246057 125
معاون بهداشتی معاونت بهداشتی دکتر الهام بهره مند 52228027 52220220
معاون درمان معاونت درمان دکتر محمد رضا بهروز 52239314 52236858
معاون غذا و دارو معاونت غذا و دارو دکتر سمانه کاخکی 52313070 52313070
سرپرست دفتر ریاست و رئیس اداره روابط عمومی حوزه ریاست غلامرضا میری 52224646 52246030
ریاست بیمارستان نهم دی بیمارستان نهم دی دکتر عزیزی 52240095 52226016 داخلی 103 52221790
مدیریت آمار و فناوری اطلاعات حوزه ریاست مهندس سید مهدی حسینیان 52246035
امور هیات علمی معاونت آموزشی پژوهشی خانم عباسپور 52223118
مدیر آموزش معاونت آموزشی پژوهشی آقای مهندس نجفی صالح 52234705
کارشناس آموزش معاونت آموزشی پژوهشی خانم ها وزیری، مالکی، فیض آبادی، عارفی، محولاتی، باقری فر، آقای لطفی، آقای حتاب 52228023
کارشناس امور کلاس ها معاونت آموزشی پژوهشی آقای لطفی 52228023
مدیریت EDC معاونت آموزشی پژوهشی دکتر کشاورز 52228023
کارشناس EDC معاونت آموزشی پژوهشی آقای سرمدی، خانم ها ایرانی فر، شاهدی 52242038 233
گروه مامایی معاونت آموزشی پژوهشی خانم ها کبیریان، عادلی، آزموده، حیدری، اشرفی 52229202
ریاست دانشکده پرستاری مامایی معاونت آموزشی پژوهشی استاد مجید حسن زاده 52229202
مدیر پژوهش معاونت آموزشی پژوهشی آقای دکتر قربانی 52242039 52226013 داخلی 132
واحد پژوهش معاونت آموزشی پژوهشی خانم ها دکتر عبداللهی، جبل عاملی، آقایان تبریزی 52242039
مسئول اداره مشاوره و سلامت روان معاونت دانشجویی فرهنگی خانم محولاتی 52246056 166
کارشناس اداره رفاهی معاونت دانشجویی فرهنگی معاونت دانشجویی فرهنگی خانم سهرابی 55246032 103
کارشناس امور فرهنگی معاونت دانشجویی فرهنگی آقای آرشی 52227308 206
کارشناس قرآنی معاونت دانشجویی فرهنگی آقای زاهدی 52227308 203
واحد نظارت بر امور داروخانه ها و توزیع معاونت غذا و دارو خانم دکتر نصراله الحسینی 52328933
کارشناسان اداره نظارت بر مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو خانم مهندس امیری ، خانم مهندس دستار ، آقای مهندس اسدالله پور ، آقای مهندس عینالو 52328966
امور اداری معاونت غذا و دارو آقای ذوالفقاری 52328960
دبیرخانه و بایگانی معاونت غذا و دارو معاونت غذا و دارو آقای رمضانی 52312347
واحد نظارت بر مواد مخدر ، الکل و داروهای تحت کنترل معاونت غذا و دارو آقای ذوالفقاری 52328960
اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی معاونت غذا و دارو آقای مهندس محمدزاده 52328922 52328922
راهنمای تماس کارشناس امور بیمارستانی معاونت غذا و دارو خانم دکتر ابراهیم پور 52328933
کارشناس فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو خانم دکتر امیرزاده 52328933
حراست معاونت غذا و دارو معاونت غذا و دارو آقای اسدی 52328959
گروه بیهوشی معاونت آموزشی پژوهشی خانم زندی 52226013 داخلی 121
گروه فناوری اطلاعات در سلامت معاونت آموزشی پژوهشی دکتر شیخ الطایفه، آقای کمالی 52226013 داخلی 127
گروه علوم آزمایشگاهی معاونت آموزشی پژوهشی دکتر میری، دکتر عزیزی 52226013 داخلی 117
گروه بهداشت محیط معاونت آموزشی پژوهشی خانم مهندس برجسته 52226013 داخلی 150
ریاست دانشکده بهداشت معاونت آموزشی پژوهشی دکتر بذرافشان 52226013 داخلی 130
گروه پرستاری معاونت آموزشی پژوهشی خانم ها ، یعقوبی، حسین آبادی، رسائی پور، نیری 52226013 داخلی 162
سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی معاونت آموزشی پژوهشی خانم دکتر عسکریان 52226013 داخلی 141
کارشناس آموزش دانشکده بهداشت معاونت آموزشی پژوهشی آقای تیموری 52226013 داخلی 121
گروه بهداشت عمومی معاونت آموزشی پژوهشی آقای دکتر قربانی، خانم ها علیزاده، زاده احمد 52226013 داخلی 140
کتابخانه مرکزی معاونت آموزشی پژوهشی آقای نبی اللهی 52286068 52226013 داخلی 168
شورای انضباطی معاونت دانشجویی فرهنگی خانم حلیمی 52226013 داخلی 135
آموزش مداوم معاونت آموزشی پژوهشی آقای جوانشیری 52226013 داخلی 224
مدیر امور دانشجویی معاونت دانشجویی فرهنگی آقای صنعتی 52226032 215
دبیرخانه معاونت آموزشی پژوهشی معاونت آموزشی پژوهشی خانم مهدیان 52224397 52226013 داخلی 218
دبیرخانه معاونت دانشجویی فرهنگی معاونت دانشجویی فرهنگی خانم مهدیان 52224397 52226013 داخلی 218
روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی- مفدا معاونت دانشجویی فرهنگی آقای صباغی 5224032 52226013 داخلی 217
امور مالی معاونت آموزشی پژوهشی معاونت آموزشی پژوهشی آقای حسینی پور 52286273 52226013 داخلی 136
مدیریت شبکه بهداشت زاوه شبکه بهداشت و درمان زاوه دکتر سید جواد حسینی 53723096 داخلی 101
فناوری اطلاعات شبکه بهداشت و درمان زاوه جلال ملک پور دهنوی 53723096 داخلی 236
امور عمومی شبکه بهداشت و درمان زاوه علی مرادپور 53723096 داخلی 237
بهداشت محیط و حرفه ای شبکه بهداشت و درمان زاوه علیرضا صنوبری 53723096 داخلی 201
دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای توسلی 52226010 52226011 داخلی 195 52228021
رئیس اداره خدمات پشتیبانی دانشگاه معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای مهندس خلوصی 52242035 52226011 داخلی 202 52246036
مسئول اداره رفاه دانشگاه معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای عصاری 52246036 52226011 داخلی 201 52246036
کارشناس امور قراردادها معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای خسروی 52246036 52226011 داخلی 228 52246036
مسئول تدارکات دانشگاه معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای خردسوز 52236211 52226011 داخلی 137 52236211
کارپرداز معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای خداپرست-آقای زارع 52236211 52226011 داخلی 138 52236211
مسئول دبیرخانه ستاد و معاونت توسعه دانشگاه معاونت توسعه و مدیریت منابع خانم امیری 52246029 52226011 داخلی 139
کارشناس دبیرخانه معاونت توسعه و مدیریت منابع خانم وکیلی 52246029 52226011 داخلی 139
بایگانی معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای حسینیان-اقای دامادی 52226011 داخلی 136
مسئول میز خدمت معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای پایدار 52245762 52226011 داخلی 140 52245762
تلفنخانه معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای قاسمی 52226011-52226012-52235921-52226147 52226011 داخلی 0و 120
مسئول انبار مرکزی دانشگاه معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای ایل بگی-محمد وکیلی 52324177
رئیس اداره توسعه و منابع فیزیکی دانشگاه معاونت توسعه و مدیریت منابع مهندس حسینی 52226771 213 52239833
کارشناس برق و تاسیسات معاونت توسعه و مدیریت منابع مهندس حاتمیان 52239833 52226011 داخلی 115 52239833
کارشناس تاسیسات معاونت توسعه و مدیریت منابع مهندس محولاتی 52239833 52226011 داخلی 216 52239833
کارشناس برق معاونت توسعه و مدیریت منابع مهندس عابدی 52239833 52226011 داخلی 207 52239833
کارشناس ساختمان معاونت توسعه و مدیریت منابع مهندس پرویزی-مهندس شجاعی 52239833 52226011 داخلی -215-116 52239833
کارشناس امور عمرانی معاونت توسعه و مدیریت منابع مهندس مرادی 52239833 52226011 داخلی 217 52239833
مدیر مالی معاونت توسعه و مدیریت منابع اقای باقری 52242037 52226011 داخلی 176
معاون مالی معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای هدایتجو 52286003 52226011 داخلی 171
اعتبارات معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای فتاحی 52286003 52226011 داخلی 174
دفترداری معاونت توسعه و مدیریت منابع خانم آماده 52286003 52226011 داخلی 172
مسئول بازنشستگان معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای شایان 52226002 52226011 داخلی 178
مسئول اداره حسابداری پرسنلی معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای احمدیان 5226009 52226011 داخلی 179
کارشناس اداره حسابداری پرسنلی معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای شهریاری کیا- اقای اسلامی 52226009 52226011 داخلی 179
مسئول اداره درآمد معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای خاکزاد 52286003 52226011 داخلی 171
مسئول اداره رسیدگی معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای صاحب نام 52245761 52226011 داخلی 166
کارشناس اداره رسیدگی معاونت توسعه و مدیریت منابع خانم خضری 52245761 52226011 داخلی 166
حسابداری مدیریت اموال معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای عزیزاده 52245763 52226011 داخلی 165
مدیر بودجه معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای رضایی 52242034 52226011 داخلی 170
کارشناس بودجه معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای بلوچ قرائی 52242034 52226011 داخلی 170
مدیر توسعه معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای قلی زاده 52242036 52226011 داخلی 158
مسئول کارگزینی معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای واحد مقدم 52228024 52226011 داخلی 150
مسئول بازنشستگی و موظفین معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای یعقوبی 52228024 52226011 داخلی 156
مسئول مهندس مشاغل معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای باغبان باشی 52240920 52226011 داخلی 154
رئیس اداره استخدام معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای شکوری 52245759 52226011 داخلی 151
کارشناس طرح و لایحه معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای دل آرامی 52245759 52226011 داخلی 149
رئیس اداره امور حقوقی معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای گل محمدیان 52286303 52226011 داخلی 200 52286303
کارشناس حقوقی معاونت توسعه و مدیریت منابع خانم خوجوی- آقای عابدی 52286303 52226011 داخلی 210 52286303
مسئول بسیج کارکنان معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای جلیلی 52286001
مسئول آموزش کارکنان معاونت توسعه و مدیریت منابع خانم محبی 52240920 52226011 داخلی 153
کارگزین معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای رجبیان- خانم ذوالفقاری-خانم صالح زاده- خانم عباسی- 52228024 52226011 داخلی 155-157-159-157