لطفا توجه نمایید که:
- پیش شماره شهرستان تربت حیدریه 051 می باشد

سمت بخش نام خانوادگی تلفن مستقیم تلفن داخلی فکس
معاون آموزشی و پژوهشی معاونت آموزشی پژوهشی دکتر رضائی منش 52226114
امور هیات علمی معاونت آموزشی پژوهشی خانم عباسپور 52223118 52226013 داخلی 119
مدیر آموزش معاونت آموزشی پژوهشی آقای دکتر قریانی 52234705
کارشناس آموزش معاونت آموزشی پژوهشی خانم ها وزیری، مالکی، فیض آبادی، عارفی، محولاتی، باقری فر، آقای لطفی، آقای حتاب 52228023
کارشناس امور کلاس ها معاونت آموزشی پژوهشی آقای اسماعیلی 52228023
مدیریت EDC معاونت آموزشی پژوهشی دکتر کشاورز 52242038
کارشناس EDC معاونت آموزشی پژوهشی دکتر مریم بخشی زاده، آقایان سرمدی، جمعه پور، خانم شاهدی، خانم محمدزاده 52242038 233
گروه مامایی معاونت آموزشی پژوهشی خانم ها کبیریان، عادلی، آزموده، حیدری، اشرفی 52229202
ریاست دانشکده پرستاری مامایی معاونت آموزشی پژوهشی دکتر مروارید ایرانی 52286071
مدیر پژوهش معاونت آموزشی پژوهشی آقای دکتر حسین رنجبر 52242039 52226013 داخلی 132
واحد پژوهش معاونت آموزشی پژوهشی خانم ها دکتر عبدالهی، جبل عاملی، برزنونی، آقای مظلومی 52242039 52226013 داخلی 132
گروه بیهوشی معاونت آموزشی پژوهشی خانم زندی 52226013 داخلی 121
گروه فناوری اطلاعات در سلامت معاونت آموزشی پژوهشی دکتر شیخ الطایفه، آقای کمالی 52226013 داخلی 127
گروه علوم آزمایشگاهی معاونت آموزشی پژوهشی دکتر میری، دکتر عزیزی 52226013 داخلی 117
گروه بهداشت محیط معاونت آموزشی پژوهشی آقایی مهندس زارعی، آقای مهندس سرمدی، خانم دکتر فروغی، خانم مهندس برجسته 52226013 داخلی 150
ریاست دانشکده بهداشت معاونت آموزشی پژوهشی دکتر بذرافشان 52286275 52226013 داخلی 130
گروه پرستاری معاونت آموزشی پژوهشی خانم ها ، یعقوبی، حسین آبادی، رسائی پور، نیری 52226013 داخلی 162
سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی معاونت آموزشی پژوهشی خانم دکتر عسکریان 52226013 داخلی 141
کارشناس آموزش دانشکده بهداشت معاونت آموزشی پژوهشی آقای تیموری 52226013 داخلی 121
گروه بهداشت عمومی معاونت آموزشی پژوهشی آقای دکتر قربانی، خانم ها علیزاده، زاده احمد 52226013 داخلی 140
کتابخانه مرکزی معاونت آموزشی پژوهشی آقای نبی اللهی 52286068 52226013 داخلی 168
آموزش مداوم معاونت آموزشی پژوهشی آقای دکتر خطیبی 52286065
دبیرخانه معاونت آموزشی پژوهشی معاونت آموزشی پژوهشی خانم مهدیان 52226013 داخلی 218
امور مالی معاونت آموزشی پژوهشی معاونت آموزشی پژوهشی آقای حسینی پور 52286273 52226013 داخلی 136
ریاست دانشکده پیراپزشکی معاونت آموزشی پژوهشی خانم دکتر غلامی 52226013 داخلی 139
مرکز رشد معاونت آموزشی پژوهشی آقای دکتر رضائی منش، خانم فیض عارفی 52224397
کارشناس آزمایشگاه جامع تحقیقات معاونت آموزشی پژوهشی خانم علوی 52226013 داخلی 131
مسئول آموزش مداوم معاونت آموزشی پژوهشی دکتر خطیبی 52286065
عضو هیات علمی - دانشکده پیراپزشکی معاونت آموزشی پژوهشی دکتر صادقی 52286065
دفتر معاونت آموزشی پژوهشی معاونت آموزشی پژوهشی آقای کوهجانی 52226114