در آینه روایات و احادیث

آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ۱۳:۲۶| تعداد بازدید: 190

 امیرالمومنین علی (ع) فرمودند :

افعَلُوا الخَیرَ و لا تَحقِرُوا مِنهُ شیئاً ،فإِنَّ صَغیرهُ کَبیرٌ وَ قلیلَهُ کَثیرٌ،ولا یقولَنَّ أَحَدُکُم :إنَّ أَحداً أَولَی بفعلِ الخَیرِ مِنِّی ، فیکُونَ واللهِ کذلِکَ .إِنَّ لِلخیرِ والشَّرِّ أهلاً ،فمَهمَا

ترَکتُمُوهُ مِنهُما کَفاکُمُوهُ أهلُهُ .

« کار نیک به جا آورید، و آن را هر مقدار که باشد کوچک نشمارید ، زیرا کوچک آن بزرگ،واندک آن فراوان است،وکسی ازشما نگوید که :دیگری در انجام کار نیک از من سزاوارتر است .گرچه سوگند به خدا که چنین است ،خوب و بد را طرفدارانی است که هر گاه هر کدام از آن دو را واگذارید، انجامشان خواهند داد .

 

خداوند در سوره بقره ( آیه ی ۲۶۲ ) می فرمایند :

« کسانی که مالهای خود رادرراه خداانفاق کنند وازپی انفاقی که کرده اندمنتی ننهند و نرنجانند مزد  آنان  نزد  پروردگارشان  است  نه  بیمی  بر  آنهاست  و  نه

اندوهگین شوند »

 

خداوند در سوره توبه ( آیه ی ۹۹ ) می فرمایند :

« و از بادیه نشینان کسانی هستند که به خدا و روز واپسین و ایمان دارند و آنچه را انفاق می کنند و دعاهای پیامبر را سبب تقرب به خدا می دانند آگاه باشید  که اینهاسبب تقرب برای ایشان است،زودا که خداوند آنها رادرمهروبخشایش خویش درآورد ، که خدا آمرزگار و مهربان است »