کاربر گرامی، شما می توانید نام محل مورد نیاز خود را در فرم زیر جستچو نموده، از لیست نتایج بر روی نام محل کلیک نموده, مشخصات جغرافیایی و مشخصات دقیق تر درباره آن را به دست آورید.

تلفن:
52286581-8
آدرس:
تربت حیدریه - خیابان شهید سپهبد سلیمانی (فردوسی سابق) - سپهبد سلیمانی 6- روبروی دفتر امام جمعه

تلفن:
53563372
آدرس:
تربت حیدریه، روستای رودمعجن

تلفن:
53523266
آدرس:
شهر بایگ

تلفن:
52412955
آدرس:
تربت حیدریه، روستای بوری آباد

تلفن:
53243453
آدرس:
تربت حیدریه، روستای نسر

تلفن:
53343382
آدرس:
تربت حیدریه، روستای اسدآباد

تلفن:
53353401
آدرس:
تربت حیدریه، روستای سرهنگ

تلفن:
53253232
آدرس:
تربت حیدریه، روستای سلطان آباد

تلفن:
53233220
آدرس:
شهر کدکن

تلفن:
53323366
آدرس:
تربت حیدریه، روستای جوادیه

تلفن:
53223440
آدرس:
شهر رباط سنگ –حاشیه جاده

تلفن:
52244167
آدرس:
تربت حیدریه، خیابان امام رضا بین امام رضا 51و 53

تلفن:
52294266
آدرس:
تربت حیدریه، شهرک ولی عصر –روبروی آتش نشانی

تلفن:
52275121
آدرس:
تربت حیدریه، خیابان باغسلطانی –انتهای خیابان باغسلطانی

تلفن:
52248821
آدرس:
تربت حیدریه، خیابان بهشتی

تلفن:
52247455
آدرس:
تربت حیدریه، بلوار مدرس –مدرس 12

تلفن:
051-52316115
آدرس:
تربت حیدریه، خیابان سعدی، بین سعدی 6 و 8

تلفن:
52226112، 52226113، 52239876
آدرس:
تربت حیدریه، خیابان رازی

تلفن:
آدرس:

تلفن:
05152226011
آدرس:
تربت حیدریه، خیابان رازی

تلفن:
آدرس:

تلفن:
05152226013
آدرس:
تربت حیدریه، خیابان رازی

تلفن:
آدرس:
تربت حیدریه، خیابان قره نی

تلفن:
05152226011 05152226012
آدرس:
تربت حیدریه - خیابان قره نی - قره نی 1 - دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه