لطفا توجه نمایید که:
- پیش شماره شهرستان تربت حیدریه 051 می باشد

سمت بخش نام خانوادگی تلفن مستقیم تلفن داخلی فکس
معاون آموزش ، تحقیقات و فناوری معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری دکتر اژدری زرمهری 52421257 52421000 داخلی 157
مدیر امور هیات علمی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری خانم عباسپور 52421168 52421000 داخلی 168
مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری دکتر قریانی 52421126 52421000 داخلی 126
مدیریت EDC معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری دکتر هاشم حشمتی 52421208 208
کارشناس EDC معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری خانم محولاتی، خانم علائی پور 52421183 - 52421185 183 و 185
ریاست دانشکده پرستاری مامایی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری خانم ارمی 52421225 225
مدیر پژوهش معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری دکتر سیدمحمد احمدی سلیمانی 52421157 52421000 داخلی 157
واحد پژوهش معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری خانم ها جبل عاملی، برزنونی، بهنام 52421000 داخلی 212 و 160
مدیر گروه فناوری اطلاعات در سلامت معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری دکتر شیخ الطایفه 52421189 189
ریاست دانشکده بهداشت معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری دکتر هادی علیزاده 52421238 52421238 داخلی 238
سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری خانم دکتر بهشتی 52421156 156
کارشناس آموزش دانشکده بهداشت معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری آقای سالاری 52421262 262
کتابخانه مرکزی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری آقای یوسفی - خانم مرادی 52421145 52421000 داخلی 145
آموزش مداوم معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری خانم اسحاق زاده 52421184 184
دبیرخانه معاونت آموزشی پژوهشی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری خانم مهدیان 52421120 52421000 داخلی 120
امور مالی معاونت آموزشی پژوهشی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری آقای حسینی پور 52421174 174
ریاست دانشکده پیراپزشکی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری خانم دکتر بخشی زاده 52421162 162
کارشناس مرکز رشد معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری آقای شیرمحمدی 52421216 216
کارشناس آزمایشگاه جامع تحقیقات معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری خانم ها فالنجی، مسعودی 52287701 52226013 داخلی 131
دفتر معاونت آموزشی پژوهشی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری آقای کوهجانی 52421157 52421000 داخلی 157
کارگزین معاونت آموزش تحقیقات فناوری معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری خانم فرخاری 52421180 180
کارشناس آموزش دانشکده پیراپزشکی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری خانم حسنی 52421190 190
کارشناس آموزش دانشکده پرستاری و مامایی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری خانم قاسمی 52421233 233
کارشناس آموزش دانشکده پزشکی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری خانم بهرامی 52421202 202
کارشناس آموزش معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری آقای صداقت، آقای لطفی 52421130 130
کارشناس آموزش معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری آقای حتاب 52421131 131
کارشناس آموزش معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری خانم عارفی 52421127 127
کارشناس آموزش معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری خانم وزیری‌پور 52421128 128
کارشناس آموزش معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری خانم تحفه‌گر 52421129 129
کارشناس امور کلاس‌ها معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری خانم داعی 52421144 144
بایگانی آموزش معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری خانم زوزنی 52421101 101
کارشناس امور هیات علمی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری خانم قهرمان 52421167 52421000 داخلی 167
کارشناس آموزش دانشکده پزشکی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری خانم مقامی 52421201 201
ریاست دانشکده پزشکی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری دکتر سیدرضا خطیبی 52421255 255
مسئول EDO دانشکده پزشکی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری خانم کمالی 52421259 259
معاون آموزشی دانشکده پزشکی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری دکتر قریانی 52421126 126
مدیر گروه رشته فوریت های پزشکی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری آقای دکتر قدرتی 52421154 154
مدیر گروه بیوشیمی بالینی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری دکتر فهمیده کار 52421152 152
مدیر گروه علوم آزمایشگاهی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری آقای دکتر عزیزی 52421165 165
مدیر گروه هوشبری معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری آقای ذکاء 52421203 203
مدیر گروه اتاق عمل معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری آقای محبی 52421235 235
مدیر گروه مامایی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری خانم دکتر عادلی 52421239 239
مدیر گروه پرستاری معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری خانم حسین آبادی 52421229 229
معاون آموزشی دانشکده بهداشت معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری خانم دکتر فروغی 52421236 236
معاون پژوهشی دانشکده بهداشت معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری آقای دکتر علیمی 52421237 237