لطفا توجه نمایید که:
- پیش شماره شهرستان تربت حیدریه 051 می باشد

سمت بخش نام خانوادگی تلفن مستقیم تلفن داخلی فکس
معاون آموزش ، تحقیقات و فناوری معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری دکتر رضائی منش 52226114 52226013 داخلی 129 52246057
مدیر امور هیات علمی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری خانم عباسپور 52223118 52226013 داخلی 119
مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری دکتر قریانی 52234705 52226013 داخلی 144
کارشناس آموزش معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری خانم ها وزیری پور، عارفی، آقای لطفی، آقای حتاب 52228023
کارشناس امور کلاس ها معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری آقای لطفی 52228023
مدیریت EDC معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری دکتر هاشم حشمتی 52242038
کارشناس EDC معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری آقای جمعه پور، خانم محولاتی، خانم علائی پور 52242038 233
گروه مامایی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری خانم کیانی 52229202
ریاست دانشکده پرستاری مامایی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری دکتر مروارید ایرانی 52286071
مدیر پژوهش معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری دکتر سیدمحمد احمدی سلیمانی 52242039 52226013 داخلی 132
واحد پژوهش معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری خانم ها جبل عاملی، برزنونی، بهنام 52242039 52226013 داخلی 132
گروه بیهوشی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری خانم زندی 52226013 داخلی 121
گروه فناوری اطلاعات در سلامت معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری دکتر شیخ الطایفه، آقای کمالی 52226013 داخلی 127
گروه علوم آزمایشگاهی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری دکتر میری، دکتر عزیزی 52226013 داخلی 117
گروه بهداشت محیط معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری آقایی مهندس زارعی، خانم دکتر فروغی، خانم مهندس برجسته 52226013 داخلی 150
ریاست دانشکده بهداشت معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری دکتر هادی علیزاده 52286275 52226013 داخلی 130
گروه پرستاری معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری خانم ها دکتر میری، حسین آبادی، نیری، 52226013 داخلی 162
سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری خانم دکتر عسکریان 52226013 داخلی 141
کارشناس آموزش دانشکده بهداشت معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری آقای سالاری 52286275
گروه بهداشت عمومی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری آقای دکتر قربانی، خانم ها علیزاده، زاده احمد 52226013 داخلی 140
کتابخانه مرکزی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری آقای یوسفی - خانم مرادی 52286068 52226013 داخلی 168
آموزش مداوم معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری آقای دکتر خطیبی 52286065
دبیرخانه معاونت آموزشی پژوهشی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری خانم مهدیان 52226013 داخلی 218
امور مالی معاونت آموزشی پژوهشی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری آقای حسینی پور 52286273 52226013 داخلی 136
ریاست دانشکده پیراپزشکی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری دکتر محسن نواری 52226013 داخلی 139
مرکز رشد معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری آقای دکتر مسافر، خانم فیض عارفی 52224397
کارشناس آزمایشگاه جامع تحقیقات معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری خانم ها فالنجی، مسعودی 52287701 52226013 داخلی 131
مسئول آموزش مداوم معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری دکتر خطیبی 52286065 52226013داخلی 128 52246057
دفتر معاونت آموزشی پژوهشی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری آقای کوهجانی 52226114
مسئول علم سنجی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری 52226013 169
کارگزین معاونت آموزش تحقیقات فناوری معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری خانم فرخاری 52286277