چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰
در چهارمین سفر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خراسان رضوی صورت خواهد گرفت:

دکتر بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و…