خدمات شناسه دار

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ۱۱:۴۹| تعداد بازدید: 119

 

اعتبار بخشی موسسات سلامت ۱۶۰۲۱۰۱۲۰۰۰ 

 

اعتبار بخشی موسسات سلامت ۱۶۰۲۱۰۱۲۰۰۰   اطلاع رسانی خدمت    شناسنامه خدمت    بیانیه سطح توافق

 

 

شناسه خدمت  ویسایت   email  تلفن  پیام کوتاه  نظرسنجی  

 

 

 

ارائه پروانه فعالیت مؤسسات سلامت ۱۶۰۲۱۰۱۳۰۰۰ 

 

1- صدور و تمدید پروانه فعالیت مؤسسات پزشکی ۱۶۰۲۱۰۱۳۱۰۰ 

2- ابطال پروانه فعالیت مؤسسات سلامت ۱۶۰۲۱۰۱۳۱۰۲

3- اصلاح پروانه فعالیت موسسات سلامت ۱۶۰۲۱۰۱۳۱۰۳ 

 

 

شناسه خدمت  ویسایت   email  تلفن  پیام کوتاه  نظرسنجی  

 

 

ارائه خدمات مرتبط با طرح مشمولین قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان ۱۶۰۳۱۰۱۴۰۰۰ 

 

1- تخصیص مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان   16061014100    بیانیه سطح توافق

2- صدور گواهی پایان طرح مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان   16061014101    بیانیه سطح توافق

3-  صدور گواهی معافیت مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان   16061014103    بیانیه سطح توافق

 

 

شناسه خدمت  ویسایت   email  تلفن  پیام کوتاه  نظرسنجی  

 

 

ارتقاء آگاهی و آموزش الکترونیکی در حوزه سلامت ۱۸۰۸۱۰۱۵۰۰۰ 

 

ارتقاء آگاهی و آموزش الکترونیکی در حوزه سلامت    ۱۸۰۸۱۰۱۵۰۰۰    شناسنامه خدمت

 

شناسه خدمت  ویسایت   email  تلفن  پیام کوتاه  نظرسنجی  

 

 

ارائه خدمات بهداشتی و درمانی ۱۶۰۴۲۵۷۳۰۰۰ 

 

1-  غربالگری گروه های سنی    شناسنامه خدمت    بیانیه سطح توافق

2- غربالگری بیماری های ژنتیکی    شناسنامه خدمت    بیانیه سطح توافق

3- ایمن سازی و واکسیناسیون کشوری    شناسنامه خدمت    بیانیه سطح توافق

4- ارائه خدمات درمانی پزشک خانواده   شناسنامه خدمت    بیانیه سطح توافق

5- ارائه خدمات مشاوره ای پزشک خانواده    شناسنامه خدمت    بیانیه سطح توافق

6- ارائه خدمات درمانی سرپایی    شناسنامه خدمت    بیانیه سطح توافق

7- ارائه خدمات درمانی بستری    شناسنامه خدمت      بیانیه سطح توافق

8- سنجش سلامت جسمانی نوآموزان بدو ورود به دبستان    شناسنامه خدمت    بیانیه سطح توافق

9- ارائه خدمات آزمایشگاهی    شناسنامه خدمت    بیانیه سطح توافق

10- ارائه خدمات تصویربرداری    شناسنامه خدمت    بیانیه سطح توافق

 

شناسه خدمت  ویسایت   email  تلفن  پیام کوتاه  نظرسنجی  

 

ارائه خدمات استحقاق درمان    ۱۶۰۶۲۵۷۴۰۰۰

ارائه خدمات استحقاق درمان    ۱۶۰۶۲۵۷۴۰۰۰  

شناسه خدمت  ویسایت   email  تلفن  پیام کوتاه  نظرسنجی  

 

نظارت بر بهداشت اماکن تهیه، توزیع و نگهداری مواد غذایی و بهداشتی 16041018000 

 

نظارت بر بهداشت اماکن تهیه، توزیع و نگهداری مواد غذایی و بهداشتی 16041018000

 

شناسه خدمت  ویسایت   email  تلفن  پیام کوتاه  نظرسنجی  

 

ثبت گواهی ولادت و مرگ ۱۰۰۳۱۰۱۹۰۰۰ 
ثبت گواهی ولادت و مرگ ۱۰۰۳۱۰۱۹۰۰۰ 

شناسه خدمت  ویسایت   email  تلفن  پیام کوتاه  نظرسنجی  

 

 

ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج ازکشور ۱۸۰۴۱۰۲۳۰۰۰ 

ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج ازکشور ۱۸۰۴۱۰۲۳۰۰۰ 

 

شناسه خدمت  ویسایت   email  تلفن  پیام کوتاه  نظرسنجی  

 

 

برگزاری آزمونهای علوم پزشکی و پاسخ به استعلامات مربوطه ۱۸۰۴۱۰۲۶۰۰۰ 
 

1- برگزاری آزمون های ورودی و دستیاری علوم پزشکی    شناسنامه خدمت    بیانیه سطح توافق

۲- برگزاری المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی    شناسنامه خدمت    بیانیه سطح توافق

۳- پاسخ به استعلام رتبه تخصص و کارشناسی ارشد رشته های پزشکی    شناسنامه خدمت    بیانیه سطح توافق

 

شناسه خدمت  ویسایت   email  تلفن  پیام کوتاه  نظرسنجی  

 

 

ارائه مجوز تاسیس و ارزیابی انجمن های علمی دانشگاه های علوم پزشکی ۱۸۰۴۲۵۷۹۰۰۰ 

۱- صدور مجوز تاسیس انجمن های علمی دانشگاه های علوم پزشکی    شناسنامه خدمت    بیانیه سطح توافق

۲- نظارت بر برگزاری مجامع و تائید انتخابات هیئت مدیره انجمن های علمی علوم پزشکی    شناسنامه خدمت    بیانیه سطح توافق

۳- ارزیابی عملکرد و رتبه بندی انجمن های علمی علوم پزشکی    شناسنامه خدمت    بیانیه سطح توافق

 

شناسه خدمت  ویسایت   email  تلفن  پیام کوتاه  نظرسنجی  

 

انتقال و میهمانی دانشجویان علوم پزشکی داخل کشور ۱۸۰۴۲۵۸۱۰۰۰ 

 

1-  تایید انتقال دانشجویان علوم پزشکی داخل کشور    شناسنامه خدمت    بیانیه سطح توافق

۲- تائید مهمانی دانشجویان علوم پزشکی داخل کشور    شناسنامه خدمت    بیانیه سطح توافق

 

شناسه خدمت  ویسایت   email  تلفن  پیام کوتاه  نظرسنجی  

 

 

ارائه مدارک تحصیلی دانشجویان و دانش آموختگان علوم پزشکی ۱۸۰۴۲۵۸۲۰۰۰ 

 

1- صدور مدرک تحصیلی دانش آموختگان علوم پزشکی    شناسنامه خدمت    بیانیه سطح توافق

۲-  صدور گواهی موقت پایان تحصیلات به دانش آموختگان علوم پزشکی    شناسنامه خدمت    بیانیه سطح توافق

۳- صدور تائیدیه تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی    شناسنامه خدمت    بیانیه سطح توافق

۴- ارائه ریز نمرات دانشجویان و دانش آموختگان علوم پزشکی    شناسنامه خدمت    بیانیه سطح توافق

۵- صدور گواهی فراغت از تحصیل دانش آموختگان علوم پزشکی    شناسنامه خدمت    بیانیه سطح توافق

 

شناسه خدمت  ویسایت   email  تلفن  پیام کوتاه  نظرسنجی  

 

 

ارائه خدمات به دانشجویان ایرانی علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج ۱۸۰۴۲۵۸۳۰۰۰ 

 

1- صدور معافیت تحصیلی به دانشجویان ایرانی علوم پزشکی به تحصیل در خارج

۲- صدور گواهی وضعیت نظام وظیفه دانشجویان ایرانی علوم پزشکی به تحصیل در خارج

۳- صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان ایرانی علوم پزشکی به تحصیل در خارج

۴- معرفی دانشجویان علوم پزشکی جهت صدور گواهی خروج از کشور به اداره گذرنامه

۵- ارائه معرفی نامه دریافت ارز به دانشجویان ایرانی علوم پزشکی به تحصیل در خارج

 

شناسه خدمت  ویسایت   email  تلفن  پیام کوتاه  نظرسنجی  

 

 

ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان علوم پزشکی ۱۸۰۶۲۵۸۴۰۰۰ 

 

1- تغذیه دانشجویان علوم پزشکی    شناسنامه خدمت    بیانیه سطح توافق

۲- ارائه خدمات ورزشی دانشجویان علوم پزشکی    شناسنامه خدمت    بیانیه سطح توافق

۳- برگزاری اردوهای فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی    شناسنامه خدمت    بیانیه سطح توافق

۴- ارائه خدمات اسکان و خوابگاه دانشجویان علوم پزشکی    شناسنامه خدمت    بیانیه سطح توافق

 

شناسه خدمت  ویسایت   email  تلفن  پیام کوتاه  نظرسنجی  

 

 

ارائه خدمات آموزشی دانشجویان علوم پزشکی    ۱۸۰۴۲۵۸۵۰۰۰   

 

1- ثبت نام دانشجویان جدید الورود علوم پزشکی    شناسنامه خدمت    بیانیه سطح توافق

۲- آموزش دانشجویان علوم پزشکی    شناسنامه خدمت     بیانیه سطح توافق

۳- مشاوره دانشجویان علوم پزشکی    شناسنامه خدمت    بیانیه سطح توافق

 

شناسه خدمت  ویسایت   email  تلفن  پیام کوتاه  نظرسنجی  

 

 

پاسخگویی به شکایات حوزه سلامت    ۱۶۰6۱۰۱۶۰۰۰  

پاسخگویی به شکایات حوزه سلامت    ۱۶۰6۱۰۱۶۰۰۰

شناسه خدمت  ویسایت   email  تلفن  پیام کوتاه  نظرسنجی  

 

 

 

ارائه خدمات کتابخانه ای به دانشجویان علوم پزشکی ۱۶۰۵۲۵۸۶۰۰۰ 

 

1- ارائه دسترسی به منابع علمی علوم پزشکی

۲- امانت منابع و اسناد علمی علوم پزشکی

 

 

شناسه خدمت  ویسایت   email  تلفن  پیام کوتاه  نظرسنجی  

 

 

ارائه خدمات پژوهشی در حوزه علوم پزشکی ۱۶۰۵۲۵۸۷۰۰۰ 

1- انتشار مقاله در مجلات دانشگاه های علوم پزشکی

۲- برگزاری کارگاه ها و همایش های علوم پزشکی

 

 

شناسه خدمت  ویسایت   email  تلفن  پیام کوتاه  نظرسنجی