لطفا توجه نمایید که:
- پیش شماره شهرستان تربت حیدریه 051 می باشد

سمت بخش نام خانوادگی تلفن مستقیم تلفن داخلی فکس
ریاست دانشگاه حوزه ریاست دکتر حسین ابراهیمی پور 52226010 196 52228021
معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت توسعه و مدیریت منابع دکتر علیرضا کامل 52228025 194 52245762
معاون آموزش ، تحقیقات و فناوری معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری دکتر اژدری زرمهری 52421257 52421000 داخلی 157
معاون دانشجویی و فرهنگی معاونت دانشجویی فرهنگی دکتر محمدرضا رضایی‌منش 52421213 213
معاون بهداشتی معاونت بهداشتی دکتر الهام بهره مند 52226117 52220220
معاون درمان معاونت درمان دکتر حسین عزیزی 52239314 52236858
معاون غذا و دارو معاونت غذا و دارو دکتر شیما نصراله‌الحسینی 52313070 52313070
رئیس دفتر ریاست و رئیس اداره روابط عمومی حوزه ریاست غلامرضا میری 52224646 189
ریاست بیمارستان نهم دی بیمارستان نهم دی دکتر حسین دین‌پناه 52240095 52226016 داخلی 103 52221790
مدیر امور هیات علمی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری خانم عباسپور 52421168 52421000 داخلی 168
مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری دکتر قریانی 52421126 52421000 داخلی 126
مدیریت EDC معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری دکتر هاشم حشمتی 52421208 208
کارشناس EDC معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری خانم محولاتی، خانم علائی پور 52421183 - 52421185 183 و 185
ریاست دانشکده پرستاری مامایی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری خانم ارمی 52421225 225
مدیر پژوهش معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری دکتر سیدمحمد احمدی سلیمانی 52421157 52421000 داخلی 157
واحد پژوهش معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری خانم ها جبل عاملی، برزنونی، بهنام 52421000 داخلی 212 و 160
مسئول اداره مشاوره و سلامت روان معاونت دانشجویی فرهنگی خانم اسحاق زاده 52246056 166
کارشناس اداره رفاهی معاونت دانشجویی فرهنگی معاونت دانشجویی فرهنگی خانم خواره 52421137 137
کارشناس امور فرهنگی معاونت دانشجویی فرهنگی آقایان آرشی و سیدی 52287702
کارشناس قرآنی معاونت دانشجویی فرهنگی آقای زاهدی 52227308 203
واحد نظارت بر امور داروخانه ها و توزیع معاونت غذا و دارو خانم دکترسلیمی 52328933 52313070 داخلی104
دبیرخانه و بایگانی معاونت غذا و دارو معاونت غذا و دارو آقای رمضانی 52312347
اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی معاونت غذا و دارو خانم مهندس عباسی 52313070 106
کارشناس فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو خانم دکتر تقی زاده 52313070 115
حراست معاونت غذا و دارو معاونت غذا و دارو آقای فتحی 52328959 52328959
مدیر گروه فناوری اطلاعات در سلامت معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری دکتر شیخ الطایفه 52421189 189
ریاست دانشکده بهداشت معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری دکتر هادی علیزاده 52421238 52421238 داخلی 238
سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری خانم دکتر بهشتی 52421156 156
کارشناس آموزش دانشکده بهداشت معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری آقای سالاری 52421262 262
کتابخانه مرکزی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری آقای یوسفی - خانم مرادی 52421145 52421000 داخلی 145
شورای انضباطی معاونت دانشجویی فرهنگی خانم کیانی 52226013 داخلی 135
آموزش مداوم معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری خانم اسحاق زاده 52421184 184
مدیر امور دانشجویی معاونت دانشجویی فرهنگی آقای صنعتی 52226032 52226013 داخلی 215
دبیرخانه معاونت آموزشی پژوهشی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری خانم مهدیان 52421120 52421000 داخلی 120
دبیرخانه معاونت دانشجویی فرهنگی معاونت دانشجویی فرهنگی خانم مهدیان 52226013 داخلی 218
روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی- مفدا معاونت دانشجویی فرهنگی آقای صباغی 52246032 52226013 داخلی 217
امور مالی معاونت آموزشی پژوهشی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری آقای حسینی پور 52421174 174
مدیریت شبکه بهداشت زاوه شبکه بهداشت و درمان زاوه آقای دکتر سجاد رحیمی بیستونی 53723096 - 53726217 داخلی 101
فناوری اطلاعات شبکه بهداشت و درمان زاوه آقای علویون 53723096 - 53726217 داخلی 236
امور عمومی شبکه بهداشت و درمان زاوه آقای علی مرادپور 53723096 - 53726217 داخلی 237
بهداشت محیط و حرفه ای شبکه بهداشت و درمان زاوه آقای امیر علی سلطانی 53723096 - 53726217 داخلی 201
دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای توسلی 52226010 52226011 داخلی 195 52228021
رئیس اداره امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای مجتبی خلوصی 52242035 202 52246036
مسئول اداره رفاه دانشگاه معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای عصاری 52246036 52226011 داخلی 201 52246036
کارشناس امور قراردادها معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای خسروی 52246036 52226011 داخلی 228 52246036
مسئول تدارکات دانشگاه معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای خردسوز 52236211 52226011 داخلی 137 52236211
کارپرداز معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای خداپرست-آقای زارع 52236211 52226011 داخلی 138 52236211
مسئول دبیرخانه ستاد و معاونت توسعه دانشگاه معاونت توسعه و مدیریت منابع خانم امیری 52246029 52226011 داخلی 139
متصدی امور دفتری معاونت توسعه و مدیریت منابع علی پایدار 52246029 52226011 داخلی 139
بایگانی معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای حسینیان-اقای دامادی- خانم فاتحی نژاد 52226011 داخلی 136
مسئول میز خدمت معاونت توسعه و مدیریت منابع خانم امیری 52246029 52226011 داخلی 139 52245762
تلفنخانه معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای واحدی- آقای حسینی 52226011-52226012-52235921-52226147 52226011 داخلی 0و 120
مسئول انبار مرکزی دانشگاه معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای ایل بگی-ایمان حسینی 52324177
رئیس اداره توسعه و منابع فیزیکی دانشگاه معاونت توسعه و مدیریت منابع مهندس حسینی 52226771 213 52239833
کارشناس برق و تاسیسات معاونت توسعه و مدیریت منابع مهندس حاتمیان 52239833 52226011 داخلی 115 52239833
کارشناس تاسیسات معاونت توسعه و مدیریت منابع مهندس محولاتی 52239833 52226011 داخلی 216 52239833
کارشناس برق معاونت توسعه و مدیریت منابع مهندس عابدی 52239833 52226011 داخلی 207 52239833
کارشناس ساختمان معاونت توسعه و مدیریت منابع مهندس پرویزی 52239833 52226011 داخلی -215-116 52239833
کارشناس امور عمرانی معاونت توسعه و مدیریت منابع مهندس مرادی 52239833 52226011 داخلی 217 52239833
مدیر مالی معاونت توسعه و مدیریت منابع اقای باقری 52242037 52226011 داخلی 176
معاون مالی معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای حمید اسلامی 52286003 52226011 داخلی 171
اعتبارات معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای فتاحی 52286003 52226011 داخلی 174
رئیس امورمالی حوزه ریاست معاونت توسعه و مدیریت منابع خانم محبوبه احدیان 52286004 52226011 داخلی 191
مسئول بازنشستگان معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای شهریاری کیا 52226002 52226011 داخلی 178
رئیس اداره حسابداری پرسنلی معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای احمدیان 5226009 52226011 داخلی 179
کارشناس اداره حسابداری پرسنلی معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای شهریاری کیا- اقای اسلامی 52226009 52226011 داخلی 179
مسئول اداره درآمد معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای خاکزاد 52286003 52226011 داخلی 171
مسئول اداره رسیدگی معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای صاحب نام 52245761 52226011 داخلی 166
عامل ذی‌حساب معاونت درمان معاونت توسعه و مدیریت منابع خانم خضری 52286004 52226011 داخلی 190
حسابداری مدیریت اموال معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای عزیزاده 52245763 52226011 داخلی 165
مدیر بودجه معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای رضایی 52242034 52226011 داخلی 170
کارشناس بودجه معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای درودی 52242034 52226011 داخلی 170
کارشناس مسئول امور اداری معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای واحد مقدم 52228024 52226011 داخلی 150
کارشناس بازنشستگی و موظفین معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای یعقوبی 52228024 52226011 داخلی 156
کارشناس مسئول امور استخدام معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای حسین دل‌آرامی 52245759 52226011 داخلی 181
کارشناس طرح و لایحه معاونت توسعه و مدیریت منابع خانم محبوبه‌السادات صالح زاده 52245759 52226011 داخلی 149
کارشناس مسئول امور حقوقی معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای گل محمدیان 52286303 52226011 داخلی 200 52286303
کارشناس حقوقی معاونت توسعه و مدیریت منابع خانم خوجوی- آقای عابدی 52286303 52226011 داخلی 210 52286303
مسئول بسیج کارکنان معاونت توسعه و مدیریت منابع دکتر حسین عزیزی 52286001
مسئول آموزش کارکنان معاونت توسعه و مدیریت منابع خانم محبی 52240920 52226011 داخلی 153
کارگزین معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای عین الهی 52228024 52226011 داخلی 155
ریاست دانشکده پیراپزشکی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری خانم دکتر بخشی زاده 52421162 162
مدیر امور فرهنگی معاونت دانشجویی فرهنگی خانم زینب آقاگلی‌زاده 52287702
کارشناس روابط عمومی معاونت بهداشتی فاطمه عراقی سیرجانی 52228027
کارشناس مرکز رشد معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری آقای شیرمحمدی 52421216 216
مدیر گروه بهداشت خانواده معاونت بهداشتی زهره حسینی 52240449
مدیر گروه گسترش معاونت بهداشتی آقای علی‌اصغر صفائی 52225043
مسئول آزمایشگاه معاونت بهداشتی سعید ذوقدار مقدم 52220221
مسئول حراست معاونت بهداشتی سید احمد رجب‌زاده 52237304
مسئول تدارکات معاونت بهداشتی ناصر خدادادی 52234461
پیام گیرنده بهداشت معاونت بهداشتی 149
مسئول گروه بهداشت محیط معاونت بهداشتی مهندس مهدی سعیدی 52241550
مسئول آموزشگاه بهورزی معاونت بهداشتی طاهره انصاری‌فر 52273541
مسئول گروه بیماریها معاونت بهداشتی محمدرضا اعتصامی‌راد 52247663
مسئول امور مالی معاونت بهداشتی رضا حسن‌زاده 52240858
کارشناس آزمایشگاه جامع تحقیقات معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری خانم ها فالنجی، مسعودی 52287701 52226013 داخلی 131
حراست شبکه بهداشت و درمان زاوه آقای مهدی اسپلانی 53723241
گسترش شبکه بهداشت و درمان زاوه آقای ایمان خوش‌نیت 53723096 - 53726217 داخلی 138
روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان زاوه آقای روح‌الله بلوچ‌قرایی 53723096 - 53726217 داخلی 125
سلامت خانواده شبکه بهداشت و درمان زاوه 53723096 - 53726217 داخلی 103
مادران شبکه بهداشت و درمان زاوه خانم مرضیه خزایی 53723096 - 53726217 داخلی 104
تغذیه شبکه بهداشت و درمان زاوه خانم بوری‌آبادی 53723096 - 53726217 داخلی 216
بیماری های واگیر شبکه بهداشت و درمان زاوه خانم بهاره کفاش 53723096 - 53726217 داخلی 126
مالی شبکه بهداشت و درمان زاوه آقای هادی مرادی 53723096 - 53726217 داخلی 120
انبار شبکه بهداشت و درمان زاوه آقای غلام رضا مهاجری 53723096 - 53726217 داخلی 128
مسئول کارگزینی شبکه بهداشت و درمان زاوه خانم نقوی 53723096 - 53726217 داخلی 137
مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی دولت آباد شبکه بهداشت و درمان زاوه خانم فرزانه میربلوک 53725222
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی زاوه شبکه بهداشت و درمان زاوه خانم مهتاب نیک پور 53753336
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کاریزک شبکه بهداشت و درمان زاوه آقای حسین امانی 53763821
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شاهین شبکه بهداشت و درمان زاوه آقای مهدی یعقوبی 53953636
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی چخماق شبکه بهداشت و درمان زاوه 53743760
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی قلعه نو شبکه بهداشت و درمان زاوه 53913242
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ساق شبکه بهداشت و درمان زاوه خانم عمرانی 53823800
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کاهیجه شبکه بهداشت و درمان زاوه 53793234
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی صفی آباد شبکه بهداشت و درمان زاوه خانم جهانشیری 53774111
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی قلعه آقا حسن شبکه بهداشت و درمان زاوه آقای ابوالقاسم اسدیان 53783500
اموال شبکه بهداشت و درمان زاوه آقای رحمت محمد پور 53723096 - 53726217 داخلی 127
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان مه ولات شبکه بهداشت و درمان مه ولات خانم دکتر سیما عسکری جنت‌آبادی 05156722205
دفتر معاونت آموزشی پژوهشی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری آقای کوهجانی 52421157 52421000 داخلی 157
نمایندۀ دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه حوزه ریاست حجت الاسلام و المسلمین حسین صافدل 52286069
رئیس اداره بازرسی حوزه ریاست دکتر محمدرضا بهروز 52245760 192
مدیر آمار و فناوری اطلاعات حوزه ریاست مهندس سید مهدی حسینیان 52246035 134
کارشناس اداره آمار حوزه ریاست خانم شاه ولی 52286890 198
کارشناس روابط عمومی حوزه ریاست سید مرتضی موسوی - حسین میری 52246030 187
مدیر منابع انسانی معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای حسین دل‌آرامی 52245811 181
مسئول سمعی بصری اداره روابط عمومی حوزه ریاست روح الله دلیر 52224646 188
رئیس دبیرخانه مشارکت‌های اجتماعی حوزه ریاست دکتر محمد حسین دلشاد 52246034
کارشناسان دبیرخانۀ مشارکت‌های اجتماعی حوزه ریاست مهندس عیسی درویشی - محدثه نشاط ایران‌پور 52246034
کارشناسان اداره بازرسی حوزه ریاست محسن عطار - رسول حاتمیان - شیما قاضی 52245760 192
کارشناس امور پیگیری دفتر ریاست حوزه ریاست زهره پژوهی فهیم 52226010
مسئول امور مالی ستاد حوزه ریاست حمید اسلامی 52286004 191
انبار معاونت غذا و دارو معاونت غذا و دارو آقای نجفی - آقای سلیمانی 52328010
مسئول حفاظت فیزیکی حوزه ریاست مصطفی یزدانی 52246038 160 52226118
مسئول حراست معاونت توسعه حوزه ریاست سعید عابدی 52246038 214 52226118
کارشناس فناوری اطلاعات حوزه ریاست مهندس سلحشور 52246038
دبیرخانه حراست حوزه ریاست خانم لطفی- خانم محمدآبادی 52246038 163
کارشناس آمار حوزه ریاست پدرامی 52246035 134
کارشناس فناوری اطلاعات حوزه ریاست خانم فلاح 52228026 152
کارشناس رسیدگی به اسناد معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای علی مردانیان 52245761 166
کارشناس ارزشیابی کارکنان معاونت توسعه و مدیریت منابع خانم عباسی 52245759 151
رئیس گروه توسعه سازمان و تحول اداری معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای حسین قلی زاده 52242036 158
کارشناس مسئول مهندسی مشاغل معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای میلاد باغبان باشی 52240920 154
کارشناس تحول اداری معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای حامد شریف نژاد 52240920 159
کارشناس مهندسی سازمان (تشکیلات) معاونت توسعه و مدیریت منابع خانم ذوالفقاری 52240920 157
مسئول دبیرخانه هیات امناء حوزه ریاست مهدی لطفی 52286891 175
تاسیسات معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای عباسعلی هاتف 52226012 114
مسئول گزینش حوزه ریاست امیر گل محمدیان 52247661
کارشناس امور تحقیق حوزه ریاست علیرضا اسدی- بی بی مریم ابوترابی 52235924
کارشناس آموزش معاونت توسعه و مدیریت منابع خانم فاطمه رمضانپور 52240920 153
کارشناس بودجه معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای حسین محمدیان 52242034 170
کارگزین معاونت آموزش تحقیقات فناوری معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری خانم فرخاری 52421180 180
رئیس اداره نظارت بر درمان معاونت درمان خانم الهام صفائیان 52242426 52238137
کارشناسان نظارت بر درمان معاونت درمان خانم نظام - خانم دهقان - خانم صالحی پور- خانم زینعلی 52228015 52238137
کارشناسان واحد بیماری‌های خاص معاونت درمان آقای دکتر فرهاد حیدری - آقای دلاور 52286310
کارشناسان واحد اقتصاد درمان معاونت درمان خانم آصفی - خانم مالکی - آقای معلم - خانم جراح 52286729
کارشناسان اداره نظارت بر امور آزمایشگاه‌ها معاونت درمان خانم دکتر نیک فرجام - خانم غلامی - خانم کوه‌پیکر 52238138 52238137
مسئول واحد رسیدگی به شکایات معاونت درمان آقای محمد ابراهیمی 52287761
کارشناس آمار و فناوری اطلاعات معاونت درمان معاونت درمان خانم آصفی 52287936
کارشناسان واحد مامایی معاونت درمان خانم خسروی - خانم دهقانی 52239312
کارشناسان تجهیزات پزشکی معاونت درمان آقای مهندس احسان شیدایی - خانم مهندس قربان‌زاده 52287762
ذی‌حساب مالی معاونت درمان معاونت درمان خانم خضری 52286004
مسئول دبیرخانه معاونت درمان معاونت درمان خانم برادران شرکا 52238137
مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی حوزه ریاست دکتر محمدجواد امیری 52239311
کارشناسان اورژانس 115 حوزه ریاست آقای صادقیان - آقای رمش- آقای حاتمی - آقای فتوحیان 52242285
رئیس اداره پرستاری حوزه ریاست خانم اعظم کمالی 52238139
کارشناسان اداره پرستاری حوزه ریاست خانم صدوقی - خانم باقری - آقای جعفری 52242733
مدیر ادارۀ غذا معاونت غذا و دارو دکتر رویا امیری 52313070 110 52328966
رئیس اداره ازمایشگاه معاونت غذا و دارو دکتر عصمت خوری 52227210
رئیس اداره دارو معاونت غذا و دارو دکتر حشمت یعقوبی 52328933 104
کارشناسان اداره غذا معاونت غذا و دارو مهندس حامد اسدالله پور - مهندس رضا عینالو - مهندس زهره حسنی - مهندس سمیه دستار 52313070 105 - 111 - 112
کارشناس تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو معاونت غذا و دارو مهندس فرناز فخارزاده 52313070 106
مسئول امور اداری معاونت غذا و دارو سیدعلی حسینی 52313070 103
کارپرداز معاونت غذا و دارو معاونت غذا و دارو رضا مجرد 52313070 52313070
مسئول حسابداری معاونت غذا و دارو معاونت غذا و دارو جواد بلوچ قرایی 52313070 108
مسئول فناوری اطلاعات معاونت غذا و دارو معاونت غذا و دارو زهرا تیموری 52313070 108
کارشناس ادویه و مواد مخدر معاونت غذا و دارو لطف‌الله بهرامی 52313070 107
مسول انبار دارو معاونت غذا و دارو ابراهیم نجفی 52328010
کارشناسان امور دارویی معاونت غذا و دارو دکتر مریم شجاع - دکتر فاطمه خنده‌رو - دکتر مهدیه رمضانپور - مصطفی یعقوبی چناری - ریحانه حلاج 52313070 102 - 113 - 115
کارشناسان آزمایشگاه کنترل معاونت غذا و دارو مهندس حسین ضیایی - مهندس عباس پورتقی - مهندس فهیمه رحمتی 52227210
کارشناس آموزش دانشکده پیراپزشکی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری خانم حسنی 52421190 190
کارشناس آموزش دانشکده پرستاری و مامایی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری خانم قاسمی 52421233 233
کارشناس آموزش دانشکده پزشکی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری خانم بهرامی 52421202 202
کارشناس آموزش معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری آقای صداقت، آقای لطفی 52421130 130
کارشناس آموزش معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری آقای حتاب 52421131 131
کارشناس آموزش معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری خانم عارفی 52421127 127
کارشناس آموزش معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری خانم وزیری‌پور 52421128 128
کارشناس آموزش معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری خانم تحفه‌گر 52421129 129
کارشناس امور کلاس‌ها معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری خانم داعی 52421144 144
بایگانی آموزش معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری خانم زوزنی 52421101 101
کارشناس تغذیه معاونت دانشجویی فرهنگی خانم مولوی 52421140 140-141
کارشناس دانشجویی معاونت دانشجویی فرهنگی آقای اولیایی 52421135 135
کارشناس دانشجویی معاونت دانشجویی فرهنگی آقای حسنی 52421134 134
کارشناس امور هیات علمی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری خانم قهرمان 52421167 52421000 داخلی 167
کارشناس آموزش دانشکده پزشکی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری خانم مقامی 52421201 201
ریاست دانشکده پزشکی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری دکتر سیدرضا خطیبی 52421255 255
مسئول EDO دانشکده پزشکی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری خانم کمالی 52421259 259
معاون آموزشی دانشکده پزشکی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری دکتر قریانی 52421126 126
مدیر گروه رشته فوریت های پزشکی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری آقای دکتر قدرتی 52421154 154
مدیر گروه بیوشیمی بالینی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری دکتر فهمیده کار 52421152 152
مدیر گروه علوم آزمایشگاهی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری آقای دکتر عزیزی 52421165 165
مدیر گروه هوشبری معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری آقای ذکاء 52421203 203
مدیر گروه اتاق عمل معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری آقای محبی 52421235 235
مدیر گروه مامایی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری خانم دکتر عادلی 52421239 239
مدیر گروه پرستاری معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری خانم حسین آبادی 52421229 229
معاون آموزشی دانشکده بهداشت معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری خانم دکتر فروغی 52421236 236
معاون پژوهشی دانشکده بهداشت معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری آقای دکتر علیمی 52421237 237