معرفی اعضا

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ ۰۹:۳۶| تعداد بازدید: 196

اعضاء شورای راهبری توسعه مدیریت:

دکتر حسین ابراهیمی پور     

رئیس دانشگاه (رئیس کمیته)

دکتر محسن تدین

معاون درمان (عضو)

دکترحسن اژدری

معاون آموزش وتحقیقات وفناوری(عضو)

دکترمحمد قربانی

معاون بهداشتی(عضو)

دکترمحمدرضا رضایی منش

معاون دانشجویی وفرهنگی(عضو)

دکتر نصراله حسینی

مدیر غذا ودارو(عضو)

دکترعلیرضا کامل

معاون توسعه مدیریت ومنابع(عضو)

محمد مهدی مولوی

نماینده سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان(عضو)

حسین قلی زاده

رئیس گروه توسه سازمانی وتحول اداری (دبیر شورا )