محتوای آموزشی و اطلاع رسانی ارائه شده در درگاه های ارتباطی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه تا چه میزان به شناخت شما نسبت به ویروس کرونا و راه های پیشگیری از آن کمک کرده است؟

انتخاب‌ها