شرح وظایف اداره بازرسی

آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ ۲۱:۳۰| تعداد بازدید: 5312


وظائف بازرسي :

 • تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر دوره ای ( سالیانه ) و یا موردی از تمامی واحدهای تحت پوشش دانشگاه و سنجش میزان مطابقت آمار عملکرد با وضعیت موجود
 • ازنظر اهداف ، برنامه ها ، دستورالعمل ها ، ضوابط و شاخصهای مورد ارزیابی مدیریتی و ستادی .
 • بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران و کارکنان با ارباب رجوع
 • تهیه گزارش مستمر و موردی جهت ارائه به ریاست دانشگاه .
 • تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها ، مدیریت ها و کارکنان براساس بازرسی های انجام شده و ارائه گزارش به ریاست شبکه یا مرکز آموزشی ، درمانی ، بهداشتی و بررسی راهکارهای اصلاح
 • با هماهنگی واحد و ارائه گزارشات در هر مرحله به ریاست دانشگاه.
 • کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی های آشکار و پنهان و ارائه گزارش لازم به مدیران ذیربط و بررسی راهکارهای اصلاح مناسب و گزارش به ریاست دانشگاه.
 • آموزش و توانمند سازی مستمر بازرسان با همکاری واحد آموزش ضمن خدمت دانشگاه
 • اعمال نظر در مورد میزان رضایت مندی ارباب رجوع از عملکرد کارکنان ومدیران با همکاری مدیریت منابع انسانی و امور اداری ، برای اعمال در وضعیت و مزایای استخدامی آنها ،
 • در چهارچوب قوانین و مقررات ذیربط و یا از طریق ارجاع به هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دانشگاه و هیئت انتظامی اعضاء هیئت علمی و یا اداره حقوقی


ارزيابي عملکرد :

 • همکاری در تهیه و تدوین شاخصهای اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد واحدهای تحت پوشش حوزه ریاست، معاونت هاي دانشگاه ، دانشکده ها ، بیمارستانهای تابعه ،
 • شبکه های بهداشتی درمانی و موسسات و سازمانهای وابسته به دانشگاه
 • نظارت بر اجرای دستورالعمل ارزیابی عملکرد و تکمیل فرمهای مربوطه و تهیه مستندات لازم
 • همکاری و هماهنگی با کمیسیون تحول اداری دستگاه به منظور تعیین و تأیید امتیازات
 •  بررسی برگه های تکمیل شده وتأیید فرمهای تکمیل شده ، براساس عملکرد واقعی
 •  پیگیری اجرای ارزیابی عملکرد دانشگاه و تهیه گزارش تحلیلی از نتایج ارزیابی واحدهای تحت پوشش ، شامل واحدهای ستادی ومحیطی در دانشگاه علوم پزشکی و ارائه به سازمان
 • مدیریت و برنامه ریزی کشور در مقاطع زمانی تعیین شده
 • نظارت بر حسن اجرای برنامه های ارزیابی عملکرد واحدهای تحت پوشش دانشگاه و تحلیل ارزیابی های انجام شده با همکاری و هماهنگی واحدهای تخصصی ارزیابی معاونتها و
 • واحدهای مربوطه و ارائه پیشنهادهای لازم به ریاست محترم دانشگاه
 •  انجام مطالعات و تحقیقات لازم در رابطه با برنامه های ارزیابی عملکرد و شاخصهای مورد عمل در دانشگاه علوم پزشکی اعم از واحدهای ستادی ، غیرستادی ، استانی یا شهرستانی، بهداشتی ، درمانی ، نظارتی و غیرنظارتی ..... و ارائه پیشنهادات به ریاست دانشگاه
 • انجام سایر اموری که در چهار چوب برنامه های ارزیابی عملکرد دانشگاه  از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارجاع می گردد.
 • دریافت برگه های ارزیابی تکمیل شده توسط مدیران مسئول و مجریان دانشگاه و تطبیق آنها با قوانین موجود و ارسال جهت تصویب در مراجع ذیصلاح (از جمله ریاست دانشگاه .........)


پاسخگويي به شکايات :

 • دریافت شکایات حضوری و مکتوب مردم (مراجعین) از واحدها و کارکنان دانشگاه
 • بررسی و تحقیق پیرامون صحت یا سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی .
 • بررسی و پاسخگویی در خصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی .
 • پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله.
 • جمع بندی شکایات در مقاطع سه ماهه و تجزیه تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش به مسئولين ذي ربط.
 •  پیگیری جهت اخذ پاسخ مکاتبات اداری از روسا ی بیمارستانها ، شبکه ها ، مراکز آموزشی درمانی
 • پیگیری و کارشناسی مستمر پاسخها و ارائه پاسخ مناسب به شاکیان.