چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱
مسئول واحد بهبود تغذیۀ معاونت بهداشت دانشگاه:

مسئول  واحد بهبود تغذیۀ معاونت…چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه عنوان داشت:

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی…دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
در سومین روز از هفتۀ سلامت:

مدیر تربیت بدنی کارکنان…دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
توسط معاونت بهداشت دانشگاه صورت گرفت:

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی…