وظایف کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی

آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۱۱:۳۲| تعداد بازدید: 1090

 

این کمیته با ترکیب و وظایف مذکور در مصوبه شماره 145/200 مورخ 11/6/1393 شورای عالی فناوری اطلاعات و مصوبه شماره 7740/93/206 مورخ 10/6/1393 شورای عالی اداری ابلاغیه رییس جمهور محترم  برای اجرای نقشه راه دولت الکترونیک (برنامه دوم نقشه راه اصلاح نظام اداری) تشکیل می شود.

اهم وظایف کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی

  • تهیه برنامه عملیاتی توسعه خدمات الکترونیک دستگاه شامل: اهداف ،اولویت ها، زمان بندی در سه سطح اطلاع رسانی ،تعاملی و تراکنشی و پیشنهاد آن به کمیسیون راهبری دولت الکترونیک وراهبری استقرار آن پس از تصویب.
  • برنامه ریزی برای مستند سازی و تهیه شناسنامه خدمات الکترونیکی دستگاه و راهبری اجرای برنامه.
  • تعیین اولویت برای اصلاح فرآیندهای سرویس گرا مبتنی بر نقشه فرآیندهای دستگاه.
  • تصویب راهبردها و برنامه توسعه دسترسی مردم به ارایه خدمات از طریق دفاتر پیشخوان ،مجتمع های خدمات اداری و...
  • راهبری و نظارت بر پورتال و درگاه های خدمات رسانی دستگاه و ارزیابی و رتبه بندی آن ها.
  • مدیریت تعامل دستگاه با سایر دستگاه های اجرایی برای ایجاد پنجره واحد خدمات مشترک.
  • راهبری اجرای آموزش مدیران،کارکنان و کارشناسان واحد فناوری اطلاعات دستگاه و کارگزاران ارایه خدمات دولتی.
  • راهبری اجرای برنامه فرهنگ سازی و توانمند سازی مردم در استفاده از خدمات الکترونیکی.

امور دبیرخانه ای مربوط به این کمیته ،توسط دفتر فناوری اطلاعات یا عناوین مشابه انجام می شود.