وظایف کمیسیون تحول اداری

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ ۱۲:۲۸| تعداد بازدید: 432
 • پشتیبانی و نظارت بر اجرای طرح ها و برنامه های مصوب شورای عالی اداری ، ستاد برنامه ریزی تحول اداری کشور ، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و وزارتخانه ذیربط
 • زمینه سازی برای اجرای سیاستها ، راهبردها و برنامه های مصوب
 • بررسی و برآورد اعتبار مورد نیاز برای اجرای 10 برنامه تحول اداری
 • بررسی و تأیید طرح ها و برنامه های تحول اداری دانشگاه و ارائه پیشنهادهای سازنده به مراجع ذیربط ، متناسب با تکالیف تعیین شده در قانون مدیریت خدمات کشوری
 • بررسی و پیشنهاد راهکارهای مناسب برای اجرای بهتر برنامه های تحول اداری
 • بررسی و تأیید برنامه های آموزشی و پژوهشی ، انتخاب و انتصاب مدیران حرفهای و نتایج ارزیابی عملکرد دانشگاه و ارائه به وزارتخانه ذیربط یا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
 • بررسی و تأیید همایش های مورد نیاز دانشگاه در سطوح مختلف تقسیمات کشوری طبق مقررات
 • نظارت بر نحوه اجرای برنامه جامع اصلاح فرایندها و روش های مورد عمل و دولت الکترونیک در دانشگاه
 • شناسایی وظایف و فعالیت های قابل واگذاری دانشگاه به بخش غیردولتی و ارائه پیشنهاد به مراجع ذیربط
 • ارائه پیشنهاد برای افزایش بهره وری و کارایی نیروی انسانی و مدیریت دانشگاه به مراجع ذیربط
 • نظارت بر حسن اجرای واگذاری امور تصدی گری و چابک سازی دانشگاه
 • تهیه و تنظیم گزارش دوره ای و مستمر در مقاطع  6 ماهه از اجرای مهم ترین مصوبات و اقدامات کمیسیون تحول اداری دانشگاه و ارائه به شورای تحول اداری وزارتخانه ذیربط