وظایف کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم

آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۱۲:۰۸| تعداد بازدید: 2431

 

این کمیته با ترکیب و وظایف مندرج در بند (ب) ماده یک مصوبه شماره 192087/ت 50328 ه تاریخ 28/12/1392 هیات محترم وزیران برای اجرای وظایف مذکور ،اجرای برنامه ششم و هفتم نقشه راه اصلاح نظام اداری(موضوع مصوبه شماره 560/93/206 تاریخ 20/1/1393 شورای عالی اداری) ،احکام قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مواد 90 و 91 و سایر مقررات مربوط به ارتقاء فرهنگ سازمانی ،تکریم اربا رجوع ،ساماندهی رسیدگی به شکایات ، سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری تشکیل می شود.

اهم وظایف کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم

  • تعیین مصادیق اختصاصی حقوق متقابل مردم و دستگاه.
  • تهیه برنامه عملیاتی صیانت از حقوق مردم شامل اهداف ،سیاست ها،اقدامات و....
  • بازنگری قوانین و مقررات در جهت تثبیت حقوق مردم و پاسخگویی دستگاه و تشویق و تنبیه.
  • راهبری و نظارت بر استقرار برنامه صیانت از حقوق مردم.
  • تدوین برنامه سنجش و اندازه گیری میزان رضایت مندی مردم از نحوه ارایه خدمات دستگاه و تکریم ارباب رجوع.
  • تنظیم برنامه اجرایی ارتقای سلامت و مبارزه با فساد اداری دستگاه و راهبری استقرار آن.
  • بازنگری در قوانین و مقررات با رویکرد پیشگیری ،بازدارندگی و برخورد قاطع با متخلفان.
  • تدوین شاخص های سلامت و سنجش و پایش میزان سلامت و فساد اداری.
  • سنجش وآسیب شناسی وضع موجود فرهنگ سازمانی دستگاه ،تدوین برنامه بهبود فرهنگ سازمانی مبتنی بر اصلاح رفتار مدیران و کارکنان و اصلاح قوانین و مقررات.
  • راهبری استقرار فرهنگ سازمانی و نظارت و سنجش تحقق میزان آن.

امور دبیرخانه ای مربوط به این کمیته توسط دفتر مدیرت عملکرد یا واحد ها و عناوین مشابه انجام می شود.