وظایف کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی

آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۱۱:۲۳| تعداد بازدید: 1359

 

این کمیته برای اجرای  برنامه های اول ،سوم و پنجم نقشه راه اصلاح نظام اداری (موضوع مصوبه شماره 560/93/206 تاریخ 20/1/1393 شورای عالی اداری) و موضوعات مرتبط با آن ،برگرفته از قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین و مقررات ذیربط،تشکیل می شود.

اهم وظایف کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی

 • تهیه برنامه جامع اصلاح نظام اداری دستگاه ، منطبق با نقشه راه اصلاح نظام اداری و برنامه جامع اصلاح نظام اداری دولت یازدهم.
 • طراحی مدل مدیریتی نوین برای اداره و ارائه خدمات دستگاه و بازنگری در شیوه انجام وظایف و فعالیت ها در راستای تحقق ماموریت های اصلی دستگاه.
 • شناسایی واحد ها، وظایف ،فعالیت ها و واحدهای قابل واگذاری دستگاه به سایر فعالان.
 • تعیین شیوه های مشارکت و واگذاری مانند برون سپاری ،مشارکت ،شراکت ،واگذاری مدیریت ،خصوصی سازی و خرید خدمات برای انجام وظایف وفعالیت های دستگاه.
 • تهیه برنامه عملیاتی واگذاری تصدی ها شامل عناوین خدمات و فعالیت ها،سهم هر کدام از واحد های وابسته و استانی ،اولویت ها،اهداف کمی ،زمان بندی ،شیوه واگذاری ها ،مقررات و نظایر آن.
 • تهیه برنامه اجرایی برای توانمند سازی و حمایت از بخش غیر دولتی مرتبط با ماموریت های اصلی دستگاه نظیر :آموزش ،اعطای تسهیلات و کمک های مالی.
 • راهبری استقرار و نظارت بر واگذاری فعالیت ها و تصدی ها و واحد های عملیاتی دستگاه به سایر بخشها و تدارک زیر ساخت ها و منابع.
 • تعیین وظایف و اختیارات قابل واگذاری به سطوح استانی و شهرستانی جهت تفویض اختیار و تمرکز زدایی.
 • بررسی و ساماندهی شوراها ،کمیسیون ها،کمیته ها ،کارگروه ها و سایر مجامع تصمیم گیری.
 • طراحی و ساختار مناسب ،چابک و تسهیل گر.
 • تعیین استانداردهای کیفی خدمات دستگاه.
 • تعیین قیمت تمام شده خدمات و فعالیت ها.
 • تهیه برنامه عملیاتی برای انجام خدمات در فضای رقابتی شامل :اهداف،روش ها،اولویت ها ،زمان بندی بر اساس قیمت تمام شده و استانداردهای مصوب.
 • طراحی نظام مدیریت عملکرد خدمات از ابعاد کیفیت ،کمیت ،قیمت و زمان ارائه خدمات ورضایت خدمت-گیرندگان در چارچوب نظام جامع مدیریت عملکرد دستگاه و استانداردهای تعیین شده.
 • طراحی و راهبری استقرار مدل های مدیریتی پشتیبان مانند: نظام پیشنهادات،نظام های تصمیم گیری،مدیریت دانش،نظام های توسعه نظم و انضباط اداری و مالی ،کنترل پروژه،کنترل اهداف،نظام های شراکت (برون سپاری ،خصوصی سازی ،پیمانکاری،خرید خدمت و...)زیر ساخت های نظام های حقوقی.
 • استاندارد سازی تجهیزات،ساختمان هاو فضاهای اداری و استقرار و اجرای آن.

تمامی تصمیمات این کمیته باید به تصویب شورا برسد مگر مواردی خاص که از طرف شورا به آن تفویض شده باشد.