وظایف کمیته سرمایه انسانی

آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۱۲:۰۳| تعداد بازدید: 3452

 

این کمیته برای اجرای  برنامه چهارم نقشه راه اصلاح نظام اداری (موضوع مصوبه شماره 560/93/206 تاریخ 20/1/1393 شورای عالی اداری )و موضوعات برگرفته از قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مقررات ذیربط از جمله برنامه ریزی و ساماندهی نیروی انسانی ،طبقه بندی مشاغل ،انتصابات،آموزش و ارزیابی عملکرد کارکنان تشکیل می شود.

کمیته سرمایه انسانی با توجه به تنوع وظایف می تواند حداکثر دو کارگروه تخصصی تشکیل دهد.

 

اهم وظایف کمیته سرمایه انسانی

 • طراحی مدل و تدوین راهبردهای مدیریت سرمایه انسانی دستگاه و پیشنهاد آن به شورا برای تصویب.
 • تدوین و راهبری استقرار نظام جامع آمار و اطلاعات نیروی انسانی دستگاه در بستر فناوری اطلاعات.
 • طراحی و راهبری استقرار نظام برنامه ریزی نیروی انسانی دستگاه.
 • استاندارد سازی کمیت نیروی انسانی و تهیه برنامه ساماندهی نیروی انسانی دستگاه (کاهش نیروهای مازاد و تامین نیروهای موردنیاز )و پیشنهاد آن به شورا برای تصویب.
 • اتخاذ تصمیم برای جذب نیروهای مورد نیاز قبل از اعلام به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و پیشنهاد آن به شورای برای تصویب .
 • اتخاذ تصمیم در مورد تبدیل وضعیت کارمندان آزمایشی به قطعی مطابق قوانین و مقررات مربوط.
 • اتخاذ تصمیم در مورد تمدید قرارداد کارمندان پیمانی و قراردادی مطابق قوانین و مقررات مربوط.
 • اتخاذ تصمیم در مورد بازخرید کارکنان رسمی موضوع تبصره ماده یک آیین نامه اجرایی ماده 45 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1384.
 • نظارت بر حسن اجرای بند 3 ماده 48 قانون مدیریت خدمات کشوری.
 • تنظیم پیشنهاد برای اصلاح طرح طبقه بندی مشاغل اختصاصی دستگاه.
 • تصویب برنامه های آموزشی کارکنان دستگاه مطابق با نظام آموزش کارکنان دولت.
 • نظارت بر اجرای برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه با هدف جانشین پروری.
 • استقرار نظام انتخاب و انتصاب مدیران مبتنی بر مقررات مربوط.
 • اتخاذ تصمیم در مورد مسیر ارتقای شغلی کارمندان دستگاه طبق مقررات مربوط.
 • تصویب برنامه رفاهی کارکنان متناسب با منابع و اعتبارات سالیانه دستگاه.