عنوان نشریه دریافت نشریه
در مسیر خدمت - دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه ویژه‌نامۀ هفته دولت 1402 در مسیر خدمت - ویژه هفته دولت.pdf
در مسیر خدمت در مسیر خدمت در مسیر خدمت.pdf
دستاوردها و اقدامات یک‌سالۀ دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه/ شهریورماه 1401 دستاوردها و اقدامات یک‌سالۀ دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه/ شهریورماه 1401 گزارش عملکرد هفتۀ دولت .pdf
ایران جوان - شماره یک ایران جوان ایران جوان - شماره اول.pdf
بولتن هفته دفاع مقدس بولتن هفته دفاع مقدس بولتن هفته دفاع.pdf
در مسیر خدمت در مسیر خدمت گزارش عملکرد سه ماهه اول 1401.pdf
گزارش عملکرد یسکاله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه - اردیبهشت 1401 گزارش عملکرد یکساله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه - اردیبهشت 1401 دستاوردهای یکساله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه.pdf
گزارش عملکرد 3 ماهه سوم سال 1400 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه گزارش عملکرد دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در 3 ماهه سوم سال 1400 گزارش عملکرد 3 ماهه سوم سال 1400.pdf
نگاهی به عمکلرد یکسالۀ روابط عمومی دانشگاه نگاهی به عمکلرد یکسالۀ روابط عمومی دانشگاه بولتن روابط عمومی.pdf
ویژه نامه دفاع مقدس ویژه نامه دفاع مقدس دفاع مقدس.pdf
ماهنامه انعکاس - شماره 50 ماهنامه انعکاس - شماره 50 انعکاس ۵۰.pdf
ویژه نامه کرونا ویژه نامه کرونا فایل نهایی ویژه نامه کرونا.pdf
دستاوردهای دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه توسعه عدالت محور خدمات سلامت دستاوردهای دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه - شهریورماه 99_0.pdf
ماهنامه الکترونیک انعکاس-شماره49 ماهنامه الکترونیک انعکاس-شماره49 فایل نهایی نشریه انعکاس.pdf
ماهنامه الکترونیک انعکاس-شماره48 ماهنامه الکترونیک انعکاس-شماره48 انعکاس نهایی.pdf
شماره 47 نشريه الکترونيک انعکاس ماهنامه الکترونیک انعکاس-شماره47 Enekas47.pdf
ماهنامه الکترونیک انعکاس-شماره46 ماهنامه الکترونیک انعکاس-شماره46 شماره 46 نشريه الکترونيک انعکاس.pdf
ماهنامه الکترونیک انعکاس - شماره 45 نشریه انعکاس شماره 45 نشریه انعکاس شماره 45.pdf
ماهنامه الکترونیک انعکاس - شماره44 ماهنامه الکترونیک انعکاس - شماره44 ششماه نامه انعکاس 44.pdf
ماهنامه الکترونیک انعکاس - شماره44 ماهنامه الکترونیک انعکاس - شماره44 ماهنامه انعکاس.pdf
ماهنامه الکترونیک انعکاس - شماره 43 ماهنامه الکترونیک انعکاس - شماره 43 انعکاس43.pdf
ماهنامه الکترونیک انعکاس - شماره 42 ماهنامه الکترونیک انعکاس - شماره 42 enekas42_0.pdf
ویژه نامه بسیج ملی کنترل فشار خون ویژه نامه بسیج ملی کنترل فشار خون فشارخون.pdf
ماهنامه الکترونیک انعکاس - شماره 41 ماهنامه الکترونیک انعکاس-شماره41 41.pdf
ماهنامه الکترونیک انعکاس - شماره 33 ماهنامه الکترونیک انعکاس-شماره33 33.pdf
ماهنامه الکترونیک انعکاس - شماره 31 ماهنامه الکترونیک انعکاس-شماره31 31.pdf
ماهنامه الکترونیک انعکاس - شماره 29 ماهنامه الکترونیک انعکاس-شماره29 29.pdf
ماهنامه الکترونیک انعکاس - شماره 28 ماهنامه الکترونیک انعکاس-شماره28 28.pdf
ماهنامه الکترونیک انعکاس - شماره 27 ماهنامه الکترونیک انعکاس-شماره27 27.pdf
ماهنامه الکترونیک انعکاس - شماره 26 ماهنامه الکترونیک انعکاس-شماره26 26.pdf
ماهنامه الکترونیک انعکاس - شماره 25 ماهنامه الکترونیک انعکاس-شماره25 25.pdf
ماهنامه الکترونیک انعکاس-شماره24 ماهنامه الکترونیک انعکاس-شماره24 24.pdf
ماهنامه الکترونیک انعکاس - شماره 23 ماهنامه الکترونیک انعکاس-شماره23 23.pdf
ماهنامه الکترونیک انعکاس - شماره 22 ماهنامه الکترونیک انعکاس-شماره22 22.pdf
ماهنامه الکترونیک انعکاس - شماره 21 ماهنامه الکترونیک انعکاس-شماره21 21.pdf
ماهنامه الکترونیک انعکاس - شماره 20 ماهنامه الکترونیک انعکاس-شماره20 20.pdf
ماهنامه الکترونیک انعکاس - شماره 19 ماهنامه الکترونیک انعکاس-شماره19 19.pdf
ماهنامه الکترونیک انعکاس-شماره18 ماهنامه الکترونیک انعکاس-شماره18 18.pdf
ماهنامه الکترونیک انعکاس-شماره17 ماهنامه الکترونیک انعکاس-شماره17 17.pdf
ماهنامه الکترونیک انعکاس - شماره 15 ماهنامه الکترونیک انعکاس-شماره15 15.pdf
ماهنامه الکترونیک انعکاس-شماره14 ماهنامه الکترونیک انعکاس-شماره14 14.pdf
ماهنامه الکترونیک انعکاس-شماره13 ماهنامه الکترونیک انعکاس-شماره13 13.pdf
ماهنامه الکترونیک انعکاس-شماره12 ماهنامه الکترونیک انعکاس-شماره12 12.pdf
ماهنامه الکترونیک انعکاس-شماره11 ماهنامه الکترونیک انعکاس - شماره 11 11.pdf
ماهنامه الکترونیک انعکاس-شماره10 ماهنامه الکترونیک انعکاس-شماره10 10.pdf
ماهنامه الکترونیک انعکاس-شماره9 ماهنامه الکترونیک انعکاس-شماره9 9.pdf
ماهنامه الکترونیک انعکاس-شماره8 ماهنامه الکترونیک انعکاس-شماره8 8.pdf
ماهنامه الکترونیک انعکاس-شماره7 ماهنامه الکترونیک انعکاس-شماره7 7.pdf
ویژه نامه جشنواره فرهنگی ورزشی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ویژه نامه جشنواره فرهنگی ورزشی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ویژه نامه جشنواره فرهنگی ورزشی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه_0.pdf
خبرنامه جشنواره فرهنگی ورزشی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی-شماره3 خبرنامه جشنواره فرهنگی ورزشی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی-شماره3 خبرنامه3.pdf
خبرنامه جشنواره فرهنگی ورزشی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی-شماره2 خبرنامه جشنواره فرهنگی ورزشی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی-شماره2 2خبرنامه.pdf
خبرنامه جشنواره فرهنگی ورزشی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی-شماره1 خبرنامه جشنواره فرهنگی ورزشی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی-شماره1 خبرنامه_0.pdf
ماهنامه الکترونیک انعکاس-شماره40 ماهنامه الکترونیک انعکاس-شماره40 40.pdf
ماهنامه الکترونیک انعکاس-شماره39 ماهنامه الکترونیک انعکاس-شماره39 39.pdf
ماهنامه الکترونیک انعکاس-شماره38 ماهنامه الکترونیک انعکاس-شماره38 38.pdf
ماهنامه الکترونیک انعکاس-شماره37 ماهنامه الکترونیک انعکاس-شماره37 37.pdf
ماهنامه الکترونیک انعکاس-شماره36 ماهنامه الکترونیک انعکاس-شماره36 36.pdf
ماهنامه الکترونیک انعکاس-شماره35 ماهنامه الکترونیک انعکاس-شماره35 35.pdf